Francais        English         Portugues          Espagnol        Swahili      Lingala      Kikongo      Tshiluba       Tetela

Bibliothèque  Champ de Boaz    Frère Branham    Frère Lee Vayle     Frère Billy    Ecodim     Evangelisation  

Totombeli bino boyei malamu na ekuke ya Réconciliation Tabernacle

Esika oyo epesami mpo na koteya Malakisi ya Sango Malamu oyo Klisto ye moko na bantoma naye balakisaki. Malakisi oyo, na bileko elekaki, mangomba mingi ebebisaki yango, kasi na tango oyo, Ndeko na biso William Marrion Branham asili kozongisa yango na ndenge ezalaki na ebandeli. Malakisi oyo ezali fongola oyo ezali kosunga mpo na kososola Sango ya tango ya suka, oyo emonisamaki na Mosakoli ya Nzambe, William Marrion Branham, mpo na kombongisa konetolama ya mwasi ya libala ya Nkolo na biso Yesu Klisto.

Mituna pe biyano etali Sango Malamu ya tango ya suka

Mituna pe biyano etali Sango Malamu ya tango sa suka pdf

Fr Aimé Likumu, Kozala na nionso,30Dec2017 mp3

Ndeko Petelo, Komitungisa pdf

Bozali kosunga biso mingi na esika oyo na nzela na mituna, maloba mpe makanisi na bino. Topesi bino matondi mpo na mabondeli mpe maloba na bino oyo ezali kolendisa biso.

Ndeko Billy DIABASENGA KUSUAMINA, Mobateli Mpate ya 

Réconciliation Tabernacle, Avenue Kibali N°15Bis, Lemba Terminus, Kinshasa ( Kokitela na Arrêt Garage)