Francais        English         Portugues          Espagnol        Swahili      Lingala      Kikongo      Tshiluba       Tetela

Bibliothèque  Champ de Boaz    Frère Branham    Frère Lee Vayle     Frère Billy    Ecodim     Evangelisation  

MITUNA OYO BATO BAMITUNAKA

NA OYO ETALI

SANGO YA TANGO YA SUKA

Mituna pe biyano ya Sango ya tango ya suka pdf

Bato batunaka biso mituna kotalela makambo oyo biso tondimaka na  kati ya sango ya tango ya suka.

Toponi bongo kokabola elongo na bino mwa mituna oyo pe biyano na yango, natie elikia ete ekosunga bino na lolenge moko to pe mosusu po na komema moto moko epayi na Nkolo  to pe pona kozwa mokano yako salela Nkolo na nzela ya bosolo a tango oyo.

Motuna ya yambo : Pona nini, bino bondimaka bosatu bwabule kati na bonzambe te?

Eyano ya yambo: Ndeko na ngai, ya mobali to ya mwasi, to pe nani oyo yo ozali, oyo atuni motuna oyo. Nako yanola bino na kosaleka Biblia lokola moboko na ngai po ete liloba ya moto ebongi tozua yango lokola lokuta kasi Biblia bobele, oyo ezali  liloba na Nzambe, nde ezalo solo (Baloma 3 : 4) pe  Makomi nyonso  ewuti epa na Nzambe pona kotangisa, kosembola  oyo ezali na libunga (2 Timoteo 3 :16). Pona kobanda, kombo wana bosato bwa bonzambe ezalaka kutu na Biblia te. Bosato bwa bonzambe eteyaka ete batu bazali misato kati na Nzambe: tata oyo balakisaka ye mingi lokola mobange mobali  na mandefu ya pembe; pe mwana, balakisaka ye mingi lokola  mwana oyo bamemi na maboko to pe elenge mobali; pe molimo mosantu balakisaka ye lokola  ndeke to pe  libungutulu ya pole. Nzambe azali molimo (Yoane 4:24) pe aza mosantu (Yesaya 54 : 5). Na libanda ya Tata, oyo azali  Nzambe ya Isaeli, Nzambe mosusu azali te. (Yesaya 45 :5). Kozala na Nzambe lokola mwana eza lisumu kolondisa mobeko  ya liboso ya Nzambe.(Bobimi 20 :2-3). Malakisi  wana ya bosatu bwa bonzambe eteyaka ete  bato wana misato bazali  bongo na bokonzi ya kokokana, yango ekeseni na  Biblia (1 Bakolinto 11 :3 ; 1 Bakolinto 3 :23 ; 1 Bakolinto 15 :26-28 ; Yoane 14 :28 ; Yoane 20 :17,  Filipi 2 :5-11, Baebele 1 :4, Kolosai 1 :19, 1 Timoteo 2 :5 ; 1 Bakolinto 5 :19)

Motuna ya mibale: Pona nini, bino bopesaka lisusu libatisi ya mibale na bato oyo bazuaki libatisi na kombo ya tata, mwana pe elimo santo ?

Eyano : Libatisi ezali na motuya mingi pona lobiko na biso, po ete moto oyo akondima pe akobatisama nde akobikisama (Malako16 :16). Bana mike penza bakoki kondima te pe tosengeli  kobatisa bango te. Biblia esengi mutu andima nanu liloba ya Nzambe. Yesu apesi motindo epaya ba yekoli naye ete ba kende ko batisa na kombo ya  Tata, Mwana, pe Molimo Mosantu (Matayo 28 :19) kasi likambo yakokamwa, ete baklisto nyonso na Biblia bazuaki libatisi na kombo ya Nkolo Yesu Klisto (Misala ya ba ntoma 2 :38). Yesu azalaki na makambo ebele ya bosolo yakolimbola na ba yekoli kasi  esengelaki molimo mosantu aya kolimbola yango (Yoane 16 :12-13). Yango wana bantoma bazelaki emoliseli yambo bakende kobatisa (Misala ya ba ntoma 1 :4). Tango bayambaki molimo mosantu, basosolaki ete Tata ezali kombo te, Mwana ezali kombo te, Molimo Mosantu ezali kombo te, kasi ete kombo, na bomoko, ya oyo azali na bibiangeli ya Tata, Mwana pe Molimo Mosantu ezali nde Nkolo Yesu Klisto. Yango wana na Biblia ba batisaki lisusu bato.(Misala ya bantoma 19 :3-5) ezali pona yango nde to biangaka baye nyonso ba batisama ndenge elongobani  te ete bakoka kozua libatisi ya malamu, po ete soki moboko esalemi mabe, ndako na yo ya molimo ekokweya.(1 Bakolinto 3 :10-11 ; Misala ya bantoma 4 :12 ; Bakolosayi 3 :17)

 

Motuna ya misato : Na koyoka bino, eza lokola Maria, mama wa nzambe, bopeseka ye lokumu te ?

Eyano ya misato : Biblia elobi ete nkitani nyonso ekolobaka ete Maria azali ya ESONGO po ete aboti Mesia (Luka 1 :48) po ete ngolu epesamelaki ye na kati ya baseka ya Isaeli (Luka 1 :28). Ye atondi na ngolu te ndenge ba mosusu balobaka. Esika moko te na Biblia basambela ye.  Azali mama wa Nzambe te, kasi ye aboti kaka nzoto oyo Nzambe avandaki (2 Bakolinto 5 :19) po ete Nzambe azali molimo. Lokola molimo mosantu evandi kati na biso, yango ekomisi baboti na biso batata to pe bamama ya Nzambe te.

Kosambela Maria ebandi na mobu mwa 413 sima ya mbotama ya Yesu Klisto, sima penza ya liwa ya bantoma.  

Biso tosambelaka Maria te, po losambo moko te epesamela ye ata epayi ya Yesu, ata epayi ya bantoma, ata kutu apayi ya bayekoli na tango ya Biblia te. Molobeli azali kaka moko kati ya Nzambe na bato, Yesu Klisto moto (1Timoteo 2:5)

MOTUNA YA MINE: PONA NINI BANDEKO YA BASI NA BINO, BALATAKA BA PANTALON TE PE BA POTAKA BILOKO YA BONZENGA NA ELOKINGI TE?

Eyano ya mine : Biblia epikisi na basi kolata bilamba ya mibali (Mibeko 22 :5) pe basi oyo bandimi kosalela Nzambe ebongi balata na lolenge elongobani na kobombaka nzoto mpe na bosawa, na lolenge ya komonisa bisika ya soni ya nzoto na bango te,  to meka kobenda bilulela (1Timoteo 2 :9-10 ; 1 Petelo 5 :1-5). Oyo aluli mwasi oyo alati mabe asali ekobo elongo naye na kati ya  motema (Matayo 5 :28). Mwasi oyo alati mabe amemaka mibali ebele na lifelo (Masese 7 :10-11). Iyo, mwasi oyo alati (ekanga nzoto, zipi ya mukuse, to pe elemba ezali komonisa nzoto) azali ko kweyisa bato ebele. Pe ezali basi wana nde bazali kotondisa ba ndako ya Nzambe lelo. Epayi na biso to pesaka nzela te na bandeko nabiso ya basi ba kweyisa bato. Eloko mosusu, ndenge ezalaki pona Yesabeli, basi batiaka bikilakila na elongi pona mibali na bango te kasi pona batu ya libanda. (2 Bakonzi 9:30; Yelemia 4:30). Ebongi te pona mwana mwasi ya Nzambe kolanda ndakisa ya ndumba, Yesabeli, oyo akomaki bileyi ya bambwa. (2 Bakonzi 9:10). Nazali na likomi ya Biblia te oyo esengi na basi ete batobola matoyi na bango to pe bamikoma-koma na nzoto. Ezali bisaleli pe bokoko ya bapagano. Bosengeli kokangolama na yango. Biblia elobeli pe suki ya basi.  Asengeli kobomba suki naye ndenge ebotama pe ekatama te. ( 1 Bakolinto 11:14-16)

Motuna ya mitano: Pona nini bo pekisaka basi koteya?

Eyano ya mitano : Ezali biso te bato topekisaka basi koteya, ezali Biblia nde (1 Timoteo 2: 12-13;  1 Bakolinto 14 : 34). Nakoteyaka Liloba, mwasi akozua bokonzi likola ya mibali pe Biblia epekisi ye yango po ete ezali na nzela naye nde lisumu ekotaki o mokili. Na kati ya bantoma ya Yesu, Ntoma ya mwasi azalaki te, nganga Nzambe ya mwasi  atikala kozala te na Bondeko bwa Kala. Kokokana ya basi na mibali ezali te na mosala ya kosakola nsango malamu pe koteya yango. Mwasi akoki kosuka nako na kolakisa basi mosusu to pe kozala molakisi ya eteyelo ya lomingo pona bana, to pe akoki naye koyemba,…(Tite2:3-5)

Motuna ya motoba: Ezali mabe ko yoka ba nzembo ya mokili?

Eyano ya motoba: Biblia esengi na biso tolinga mokili te, pe biloko oyo ezali na mokili (1 Yoane 2 : 15) Banzembo ya mokili ekumisaka bikelamo (mingi mingi basi) na esika ya kokumisa Mokeli. Bayembi bakoma lokola banzambe po na bato mosusu nzoka nde Biblia epekisi biso kozala na banzambe mosusu ya lolenge nyonso. Bililingi ya televizio pe bayembi nde babebisi bizaleli pe elateli pe makambo ya soni esili kokota na mokili oyo. Soki Dawidi abandaki ko bengana  milimo ya mabe , pe zebi ya mabe na nzela ya banzembo na ye ya molimo; Banzembo oyo ya mokili ezali ko benda ki mokili. (1 Samueli 16:23)

Motuna ya sambo: Ezali mabe komelaka likaya to koteka yango?

Eyano ya sambo: Milinga ya likaya etungisaka penza bokolongono bwa nzoto, ekomami kutu na  likolo ya likasa ya mipiku nionso  ya makaya. Nzoto na bino ebongi ezala tempelo ya Molimo Mosantu, ebongi te bobebisa yango na milinga ya likaya to pe na bangi (1 Bakolinto 6:19). Soki moto abebisi tempelo yango, Nzambe pe akobebisa ye (1 Bakolinto 3:17)

Motuna ya mwambe: ezali mabe ko mela masanga to pe ngene ?

Eyano ya mwambe: Libola ya Nzambe epekisi biso kozala na mulongo ya baye ba langwaka masanga vino to pe masanga ya makasi (Masese 23:20; Yezaya5:11). Batu ya milangwa bakomona bokonzi ya likolo te (1Bakolinto 6:9-11) Nzambe azali kosenga na bino boya epayi na Ye lolenge bozali, momeli likaya, momeli masanga….; Liloba na Ye ekobongola bino tango bokondimela Nzambe.

Mutuya ya libwa:  Nakoti mayangani na bino mbala ebele, kasi na moni boliaka elamo te?

Eyano ya libwa: Tango mosusu bokotaka mayangani ya mokolo mwa lomingo na tongo. Elambo eliamaka na tongo te, eliamaka kaka na butu to pe na pokwa makasi. (1 Bakolinto 11:23). Eliamaka na libanda te kasi na kati ya ndako. (Matayo 26 :18). Bato nionso oyo babelemi mpo nakolia lipa pe bamelaka vino, baliaka lipa pe bamelaka vino, po ete Yesu alobaki bomela yango bino nyonso, alobaki te ete namely pona bino nionso. Na kati ya Biblia, bato nionso oyo baliaka elambo bamelaka pe vinio po vino ezali po na mutu moko kaka te. (Matayo 26: 27). Milulu ya elambo esalemaka  elandisamaka na mbala moko na bosokoli makolo (Yoane 13:8; 1 Timoteo 5:10).  Ezali mosala oyo etalisaka komikitisa oyo ezali kolakisa biso kozua ndeko mosusu na tina. Milulu ya elamo pe bosokoli makolo ezalaka ya mbalakaka te kasi basakoloka yango liboso esalema.

MOTUNA YA ZOMI: EZA LOKOLA BOZUAKA NA PAMBA MOKOLO MWA NOELI, NA EKLESIA NA BINO.

Eyano ya zomi: soki Yesu abotamaki te, akokaki pe kokufa te na ekulusu pona kobikisa biso.  Kobotama ya Yesu ezali likambo ya esongo na likolo pe nase ya mokili. Kasi to ndimaka te ete abotama mokolo mwa 25 mwa sanza ya suka, po ete na sanza ya suka ezalaka tango ya malili makasi ata na Isaela. Biblia elobi na biso ete bakengeli mpate bazalaki na ba mpate na bango libanda koliesaka bango mokolo Yesu abotamaki (Luka 6:8). Na tango ya mpio makasi batu bwelelaka kokota na ndaku pe kopelisa moto pona koyetola (Jelemia 36:22). Na Biblia baklisto batikala kosepela milulu ya noeli te kasi basalaki milulu ya pasika, kufa pe lisekwa ya Nkolo (1 Bakolinto 11:24-26). Noeli ekomi milulu ya baluki misolo pe lisaponge ya tata noeli ezali lukuta oyo ebongi elungwa na mutu ya bana na biso.

Motuna ya zomi na moko: Pona nini boteyaka bomengo te pe kobengana bandoki?

Eyano ya zomi na moko : Klisto atindaki bayekoli na ye te, pona kosakola sango ya ‘lopango ya basoso’ te oyo ezali kolobela mingi na kozwa mikanda pona kokende na poto, libala, mosala,…ezali lolenge moko na sango oyo satana ateyaki Yesu,(Matayo 4:8-10; bafilipia 3:19-20). Eloko ya liboso ya sango malamu ezali ya komema bandimi na koluka bokonzi ya Nzambe pe bosembo na yango (Matayo 6:31-33). Ekosunga mutu na nini kozwa mokili mobimba pe kobungisa molimo na ye (Malako 8:36-37). Oyo biso tozali kotalela na yambo, ezali liboso konetolama ya mwasi na libala (1 batesalonikaa 4 : 16-18). Bosembo na biso na bilaka ya Nzambe ezo memela biso na mbala moko mapamboli ya lolenge nyonso. (3 Yoane1:2). Tozali komema batu bayamba nayino oyo apambolaka pe na sima mapamboli ekolanda.

Sango ya bobengani ba ndoki ezali sango oyo etiaka bobangi pe koyinana. Pona biso baklisto, Oyo azali kati na biso azali monene koleka oyo azali na mokili (1 Yoane 4:4). Sango malamu ya Klisto ezali ko lakisa biso na kolinga bato nyonso, ata kutu banguna na biso (Matayo 5:44). Soki ondimi ete moto songolo nde azali ntina ya kokweya na yo, ya mpasi na yo to pe azali kozongisa yo sima, okoyina moto wana pe na mbala moko oko fongolela Satana ekuke na motema na yo.  Bolinga pe bosambela pona bato nyonso, yango nde fongola ya bomoyi ya elonga kati na Yesu Klisto (Luka 6:35; Luka 9:53-57)

Motuna ya zomi na mibale:  Pona nini bokabwani kati na bino?

Eyano ya zomi na mibale : Ntina ya mosala ya Nzambe ezali ete tokoma na bomoko ya kondima  (Baefeso 4:11-13), kasi uta kala, Satana akotisaka mpe ba oyo yaye na kati ya libota ya Nzambe (Misala 20:29). Mikael na Lucifer bakabwanaki na likolo na kati ya lingomba oyo Nzambe ye moko azalaki Mokengeli (Yobo 2:1; Emoniseli 12:7-8). Lingomba ya Yesu ye moko ezwaki bokabwani na komonana ya lolenge misatu ya bandimi (Yoane 6:64). Bato bakeseni, ntina na bango ekeseni pe mposa na bango ekeseni. Eklesia ya Kolinto ekabwanaki na tango ya ntomo Polo (1 Bakolinto 11:18; 1 Bakolinto 1:10). Kasi ata na nyonso wana, Klisto eteyamaka na moke te pe bosolo bwa Nzambe bozali kowumela na kati ya libota naye oyo eponami na yambo (Bafilipi 1:18)

Motuna ya zomi na misato: Kombo ya Branham ekomami wapi na biblia?

Eyano ya zomi na misato:  Kombo Branham ezali na Biblia te na kotanga boye. Kasi na koyebana ya bilaka oyo ebongaki ekokisama na tango na biso, tososoli na litatoli ya Nzambe ete Eliya oyo alakamaki pona tango ya suka ezali bongo ndeko na biso Branham. Bayebaka nzete na mbuma na yango (Matayo7:20) Malakiya 4:5-6 ezali kolobela boyeyi mibale ya bokeseni yamosala ya Eliya, moko na yango ekokisamaki na Yoane Mobatisi (Luka 1:17) pe mosusu esengelaki ekokisama liboso ya bozongi ya Klisto (Malako 9:11-13) po ete Yesu ebongi atikala na likolo kino tango Eliya mosakoli akozongisa makambo nyonso ndenge ezalaki na yambo (Misala3:21).

Motuna ya zomi na mine: Pona nini, botangaka kombo ya Branham na eklesia na bino?

Eyano ya zomi na mine: Ezali nde likambo ya bosembo na motema mpe bosolo na maloba. Yesu abandaka kotanga kombo ya Mose pe basakoli mosusu. Bateyi mingi balobaka ete bazui emoniseli kowuta mbala moko epayi ya Nzambe, nzoka nde soki bolandeli yango malamu ezali kutu mateya na mikanda oyo Ndeko Branham esi asila koteya banda kala. Bazali na mikanda ya ndeko branham epayi na bango, pe bazali ko tanga yango na kuku pe nako batama pe kozua mayele kuna. Kasi tango ba mataka na eteyelo bazali koloba na mabe pona baye bandima sango na nzela ya  Branham po ete lingomba eyeba te liziba ya maye azali ko teya ewuti. Wana ezali motema mabe. Biso tozali bato ya kosokema pe toyebaka na malamu ete makambo oyo toteyaka, Nzambe amonisaki yango epayi ya mosakoli na ye pona eloko na biso (1 Bakolinto 14:36)

Motuna ya zomi na mitano: soki tondimi sango na bino te, tokokota lola te?

Eyano ya zomi na mitano : Lola ezali ya Nzambe ye moko, kasi tosengeli koyeba eloko moko. Na tango  ya Noa, kaka ba oyo batosaki sango ya Noa pe bakotaki otaki ya masuwa nde babikisamaki, batu mosusu wana nyonso bakufaki. Yesu alobi na biso oyo ezalaki na tango ya Noa ekozala pe ndenge moko na eleko na biso. (Matayo 24 :37-39). Kobuka mbuma ekozala ya batu nyonso baye nyonso ba ndimeli sango ya tango na bango ; kobanda na tango ya ntoma Paulo. Ezali na boye, ko netolama ya mwasi na libala. Malamu penza, ndege ezali pona Lota na etonga naye oyo bango bakisamaki na suka pona kosambisama ya moto, ndambu ya batu bakokota na lola sima ya konyokolama ya eklesia pe kosambisama ya kiti ya bonkonzi ya pembe (2 Petelo 2 :6-8 ; Emoniseli 20 :12)

                                                                                                           Ndeko na bino kati na Klisto,

 

Billy DIABASENGA

 

 

©Reconciliation Tabernacle, Janvier 2017.

 

Mukanda oyo esalemaki na ntina ya bopalanganisi sango malamu pe bolendisami ya lingomba na biso. Soki bozali na mituna to pe maloba ya koyebisa biso, bokoki kokoma to pe kobenga na:

 

  RECONCILIATION TABERNACLE

15 bis, balabala: Kibali, Lemba Terminus

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefoni : +243818151745

Kinshasa, Republika ya Kidemokalatia ya Congo

 

Bokoki pe kotala esika na biso ya Interneti

 

www.reconciliationtabernacle.org